Условия за ползване на уеб сайта

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на „Би Саунд“ ЕООД (наричано по-долу само „Би Саунд“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „Би Саунд“, с който получавате правото да използвате услугите на уеб сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта www.bsound-bg.com. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтa на „Би Саунд“.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта www.bsound-bg.com.
УСЛУГА/и“ на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- изпращане на запитване за конкретна услуга, след като попълни контактна форма с име, електронна поща, телефон и съответното съобщение;
ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което „Би Саунд“ се намира в договорни отношения и от името на което „Би Саунд“ има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на Потребители на сайта, след като са дали съгласието си за това.
ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ - предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на „Би Саунд“ ЕООД, в случай, че не е посочено друго. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна. IV. Поверителност

„Би Саунд“ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на уеб сайтa ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

„Би Саунд“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани. Данните Ви се използват за целите на Директния маркетинг, само ако изрично сте дали съгласието си за това.

V. Ограничаване на отговорността

„Би Саунд“ прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Би Саунд“ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на уеб сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. „Би Саунд“ полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. „Би Саунд“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този уеб сайт.

VI. Обезщетения

„Би Саунд“ ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на уеб сайта www.bsound-bg.com. За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

VII. Промени

„Стан Би Саунд“ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Условията за ползване на сайта. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.